Política general de privacitat

1.    Introducció

GRUP COPISA està plenament compromesa amb el compliment del Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment, i aquest és un dels seus objectius prioritaris.

L’objectiu d’aquesta política és explicar de quina manera GRUP COPISA tractarà les dades personals que puguin ser recollides a través dels diferents formularis que a aquest efecte es troben a la seva pàgina web. Les dades personals seran tractades per GRUP COPISA de manera confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit, tal com s’explica a continuació en aquesta política.

2.    Finalitats del tractament

El responsable del tractament de les seves dades personals és GRUPO EMPRESARIAL COPISA, SA (en endavant, GRUP COPISA), situada a Plaça Europa, 2-4, 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amb NIF A-64891054.

GRUP COPISA recull les seves dades personals per tal de poder gestionar les seves sol·licituds i oferir-li els serveis i productes que li puguin interessar. En concret, tractem les seves dades personals amb les finalitats següents:

– Si l’usuari contacta a través dels nostres canals amb GRUP COPISA, les seves dades es tractaran per donar resposta als dubtes i consultes plantejats.

– Si l’usuari ha consentit expressament la recepció de comunicacions informatives sobre determinats productes o serveis, les seves dades es tractaran per a la gestió i el control de l’enviament i de la recepció d’aquesta informació.

– Si l’usuari contacta amb GRUP COPISA a través de l’apartat “Treballa amb nosaltres”, les dades es tractaran amb la finalitat d’enviar la seva candidatura mitjançant la nostra pàgina web.

– Qualsevol altra finalitat serà comunicada a l’usuari abans de procedir al tractament de les seves dades.
L’informem que en algunes ocasions pot ser necessari el tractament de les seves dades personals per tal de complir obligacions legals, o per qualsevol relació contractual que puguem tenir amb vostè.

En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú, li demanarem el seu consentiment per tractar les seves dades personals.

3.    Enviament de comunicacions comercials i comunicacions de dades

En el supòsit que ens hi hagi autoritzat a través de la prestació del seu consentiment, li enviarem comunicacions comercials. GRUP COPISA li enviarà informació sobre els seus productes, activitats i serveis.

L’informem que, en qualsevol moment i a cadascuna de les comunicacions, podrà revocar el seu consentiment marcant l’enllaç “baixa”, o comunicant la seva voluntat de revocar el consentiment a les adreces següents:

i) correu electrònic que haurà de dirigir a l’adreça: privacy@grupocopisa.com

ii) correu postal dirigit a Plaça Europa, 2-4, 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Les seves dades no podran ser venudes, llogades o posades a disposició de tercers de cap altra manera. En determinats casos es donarà accés a determinats proveïdors de serveis que realitzen determinades activitats per a la companyia, però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.

4.    Termini de conservació

Les seves dades es conservaran durant el termini establert a cada apartat del web en què se sol·licitin dades de caràcter personal, tret que vostè consenti que es conservin durant un termini superior, sense perjudici que s’hagin de conservar i mantenir sota el degut bloqueig per a la seva posada a disposició de les autoritats competents en les diferents matèries que siguin d’aplicació.

5.    Exercici de drets i reclamacions davant l’AEPD

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per part de GRUP COPISA, la legislació vigent li atorga una sèrie de drets.

En concret, vostè pot exercir els drets següents:

1. Dret d’accés: vostè té dret a conèixer les dades personals que tractem sobre vostè, d’acord amb les finalitats que li hem comunicat.

2. Dret de rectificació: vostè té dret a poder rectificar qualsevol dada que sigui inexacta o incompleta.

3. Dret de supressió: vostè pot sol·licitar que les seves dades personals siguin suprimides dels nostres fitxers.

4. Dret d’oposició: vostè pot oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb les accions de màrqueting directe, així com per motius personals, llevat que la base del tractament sigui l’interès legítim.

5. Dret de limitació del tractament: vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament en el cas d’impugnar-ne l’exactitud. És a dir, se’n limitarà el tractament quan sigui il·lícit i vostè s’hagi oposat a la supressió de les seves dades personals i, en el seu lloc, en sol·licita la limitació d’ús. Quan les dades no siguin necessaris per al tractament, però si vostè les necessita per a la formulació o l’exercici o defensa de reclamacions.

6. Dret a la portabilitat de les seves dades: sempre que sigui possible tècnicament i que es trobi emparat dins dels supòsits establerts en el cas que el tractament estigui basat en el consentiment, o en un contracte subscrit amb el responsable, vostè pot sol·licitar que les seves dades personals siguin comunicades a un altre responsable del tractament.

7. En compliment del que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI) vostè pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics.

8. Revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals.

Podrà exigir l’exercici dels seus drets dirigint-se al Comitè de Protecció de Dades (DPD) a través d’algun dels següents mitjans, acompanyant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent:

i) per correu electrònic que haurà de dirigir a l’adreça: privacy@grupocopisa.com

ii) per correu postal dirigit a Plaça Europa, 2-4, 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Així mateix, en cas que no vulgui exercir un dret en concret i tingui la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se a les adreces facilitades per a l’exercici dels drets.

D’altra banda, GRUP COPISA l’informa que té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent en matèria de protecció de dades.

6.    Confidencialitat i seguretat en el tractament de dades

La informació rebuda per GRUP COPISA a través d’aquesta pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

Així mateix, GRUP COPISA declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

7.    Transferències internacionals

GRUP COPISA té presència fora de la UE. Per això, en algunes ocasions, pot ser que les dades personals es tractin fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En aquestes situacions, GRUP COPISA garanteix que aplicarà totes les mesures i controls que calguin per garantir i protegir el tractament de les seves dades personals.

Les principals mesures que adopta GRUP COPISA quan es realitza una transferència internacional de dades personals són: la signatura de clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea, normes corporatives vinculants i certificacions o codis de conducta aprovats per la Comissió Europea.

8.    Contactar amb GRUP COPISA

Si té alguna consulta o dubte sobre el tractament de les seves dades personals, li agrairem que es posi en contacte amb nosaltres a través de:

i) correu electrònic que haurà de dirigir a l’adreça: privacy@grupocopisa.com

ii) formularis de contacte del web

iii) correu postal dirigit a Plaça Europa, 2-4, 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)