Política de privacitat

Política de privacitat del lloc Web

1.    Dades de caràcter personal de l’usuari del Web

En compliment d’allò que estableix la normativa de protecció de dades espanyola i, en particular, l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, “LOPD“), GRUPO EMPRESARIAL COPISA, S.L. (en endavant, “L’EMPRESA”) us informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través del web www.grupocopisa.com (en endavant, el “Web“), així com les dades a les quals L’EMPRESA accedeixi a conseqüència de la vostra navegació o enregistrament (en endavant, les “Dades de Caràcter Personal” i el “Registre“, respectivament), seran recollides en un fitxer responsabilitat de GRUPO EMPRESARIAL COPISA S.L.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les esmentades Dades de Caràcter Personal davant L’EMPRESA, CIF núm. B-64891054 amb seu a la PLAÇA EUROPA (TORRE COPISA), 2 – 4, 08902, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en els termes establerts a la LOPD, en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant, el “RDLOPD“), i en la normativa de desenvolupament. Per a la vostra comoditat, i sense perjudici del compliment de determinats requisits formals establerts per la LOPD, L’EMPRESA us ofereix la possibilitat d’exercir els drets esmentats a través de l’enllaç següent: clic aquí

Per donar-vos d’alta com a “usuari candidat”, així com per poder posar-vos en contacte amb L’EMPRESA a través de l’eina “Contacte”, haureu d’emplenar les dades que es demanen en cada un dels formularis de sol·licitud que apareixeran. En aquest sentit, us informem que les dades marcades amb un (*) en les sol·licituds d’inscripció seran obligatòries, i que la seva manca o incorrecció facultaran L’EMPRESA per no activar la vostra alta o no tramitar les vostres sol·licituds.

Les finalitats de la recollida de Dades de Caràcter Personal són les següents: (i) gestionar el funcionament correcte del Web, (ii) gestionar el vostre compte d’usuari de la intranet de l’Empresa, (iii) gestionar, tramitar i, en el seu cas, donar resposta a les qüestions que pugueu plantejar-nos a través de l’eina “Contacte”, (iv) donar-vos d’alta com a·”Usuari del Web” i gestionar el vostre compte, (v) gestionar el currículum vitae que ens hàgiu tramès a través de la Web, així com informar-vos de les ofertes de treball publicades per L’EMPRESA que us puguin interessar, i posar-nos en contacte amb vostè en cas que considerem que el vostre currículum encaixa amb alguna de les esmentades ofertes, (vi) remetre informació i actualitzacions als usuaris, així com altres productes i serveis oferts per L’EMPRESA.

En acceptar la present Política de Privacitat, autoritzeu expressament L’EMPRESA per tractar les dades de caràcter personal que ens heu facilitat a través del Web, o que l’Empresa hagi obtingut a conseqüència de la vostra navegació, per a les finalitats descrites anteriorment.

2.    Mesures de seguretat

L’EMPRESA us informa que ha implantat les mesures de seguretat de caire tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la protecció de les vostres Dades de Caràcter Personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat actual de la tecnologia, el caràcter de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb allò previst en la normativa de Protecció de Dades esmentada abans.