Sostenibilitat

Responsabilitat corporativa

Després de més seixanta anys d’activitat creixent en els sectors de la construcció, projectes industrials, concessions i manteniments, avui la nostra organització manté una forta presència en el mercat global, en què les nostres filials operen ja en un gran nombre de països d’Europa, Amèrica i Àfrica, amb el desig de contribuir a modelar societats més justes en entorns cada cop més sostenibles.

De llavors ençà venim desenvolupant la Responsabilitat Social Corporativa en aquest marc d’argumentació i d’acord amb els Principis del Pacte Mundial. I aspirem a metes cada vegada més ambicioses, com les que planteja actualment el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) a través dels seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i tractem d’incidir sobre el canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la innovació, el consum sostenible, la pau i la justícia, entre altres prioritats que també procurem abordar.

Reportem els nostres avenços i utilitzem com a referència alguns indicadors dels estàndards del Global Reporting Initiative (GRI) que considerem rellevants, i prenem com a referència els 10 Principis del Pacte Mundial de Nacions Unides, així com la nostra contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Tot això ho fem amb l’objecte de comunicar als nostres grups d’interès i a la societat, la nostra progressió anual en el triple àmbit econòmic, social i mediambiental amb la màxima precisió i transparència.

La Política de Compliment resumeix els principis bàsics de Grup Copisa en matèria de compliment normatiu, i reforça la nostra ètica, transparència empresarial (EINF 2018, 2019 2020, 2021, 2022), conducta, protocol d’assetjament, drets humans, codi ètic proveïdors i sostenibilitat. En aquest sentit, el canal ètic basat en la nostra política del canal ètic està disponible, no només per a empleats, sinó també, per als nostres grups d’interès.

Memòria de sostenibilitat

Memòria de sostenibilitat Grup Copisa 2021

El nostre equip humà més versàtil.

El principal actiu del Grup Copisa són les persones. Sense l’equip humà, format per professionals en les diferents àrees de negoci, no seria possible dur a terme cap de les activitats arreu del món. Les persones són el motor de la companyia i el seu principal avantatge competitiu són els seus coneixements, habilitats i capacitats potenciats per la motivació i la identificació amb els objectius generals del Grup.

A nivell global, les polítiques de gestió de recursos humans s’orienten cap a un equilibri racional quant a conciliació de la vida laboral, familiar i personal, la gestió de la diversitat, el benestar a la feina, la salut i la seguretat i la igualtat d’oportunitats.

En 2022, Grup Copisa ha merescut la distinció del Segell Làbora, que certifica la nostra col·laboració en el Programa Làbora, dedicat al foment de l’ocupació per tal d’aproximar a les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral.
Sostenibilitat | Copisa

R+D, qualitat i medi ambient

R+D. Impuls innovador

Com a motor de transformacions, la innovació propicia els nostres avenços i, per tant, ens fa doblement eficaços i encara més competitius. Aquesta constatació s’observa en considerar precisament la nostra recent trajectòria, en la que desenvolupem grans projectes d’infraestructures. Avui, el nostre departament d’R+D a cura de la vigilància tecnològica identifica qualsevol avenç científic entre els incomptables projectes que genera la investigació: els mesura, valora i difon entre el nostre personal altament qualificat donant peu a grans idees que cristal·litzen en les nombroses actuacions que duem a terme, tant en l’edificació com en l’obra civil.

Aposta per les tècniques LEAN

Disseny i desenvolupament de sistemes aeris remotament pilotats.

Qualitat i medi ambient

El seguiment i la millora de la qualitat dels processos s’assumeixen en la nostra organització com a part de la nostra cultura empresarial, que demana als professionals que treballen al nostre grup la major exigència i rigor per tal de satisfer les expectatives dels nostres clients.
Els impactes mediambientals derivats de les nostres activitats representen un objectiu prioritari de la nostra política ambiental, orientada a controlar-los i a reduir-los, o bé a eradicar-los definitivament.
Actualment, aquest procés obeeix a un sistema de gestió ambiental implantat en la nostra organització sota la norma UNE-EN ISO 14001: 2015. Les successives millores introduïdes ens permeten identificar els riscos i oportunitats, i determinar amb més eficàcia tant els objectius com les accions necessàries per tal d’abordar qualsevol dany a l’entorn mediambiental.
Mitjançant l’esforç de tots els departaments de la nostra organització implicats en els processos d’anàlisi interna i externa aconseguim detectar i controlar qualsevol risc ambiental. Aquest comportament del grup implica l’adopció d’una sèrie de mesures que s’han anat implementant en els últims anys. A aquests efectes destaquen:
La formació ambiental a tot el personal del grup, donant coneixement de la nostra política ambiental i de les disposicions que s’hagin d’adoptar en funció de cada projecte.
• L’aplicació de totes les disposicions tendents a la minimització de les afectacions indicades en el PPI ambiental de cada obra o projecte.
La reutilització de materials d’obra en la mesura que sigui possible.
L’ identificació dels requisits ambientals legals aplicables als projectes o obres.
La creació de plans d’emergència per tal d’assegurar una resposta immediata davant de qualsevol eventualitat, i la promoció de xerrades formatives destinades a conscienciar tot el personal.
Política integrada de qualitat, ambiental, R+D+i i energètica.

Política de seguretat de la innformació.

Seguretat i prevenció

El nostre sistema de gestió, basat en l’estricte compliment de la norma ISO 45001:2018, ens situa en una posició immillorable a fi d’adaptar aquesta normativa a la realitat de cada activitat que desenvolupem i a cadascun dels països en els quals operem. D’aquesta manera aportem un valor afegit al compliment dels objectius principals de control de la salut i benestar, de la formació i de les condicions i els equips de treball.

La nostra Política de Seguretat, Salut i Benestar inclou el compromís de la direcció sobre la base dels estàndards de la Norma, per la qual cosa assumim, com a propòsit primordial de l’organització, la seguretat i el benestar en la seva activitat com a element clau de la gestió empresarial. D’igual manera, tots els treballadors mostren el màxim interès i esforç amb l’objectiu d’aconseguir un entorn de treball segur i saludable, i sobre la base dels resultats obtinguts, reflectits en els nostres indicadors de seguiment, es constata l’eficàcia de les polítiques que hem implantat, mantenint la confiança de totes les persones de la nostra organització i la dels nostres clients, tant públics com privats.

La política de millora contínua en matèria de prevenció de riscos laborals és una constant en la nostra organització. No obstant això, cal assenyalar també que, més enllà de la cura en matèria de prevenció de riscos laborals, emfatitzem un interès constant per la salut de tot el nostre equip humà, pilars fonamentals de la companyia. És per això, precisament, que particularitzem cada cas en l’entorn humà de nostra ja consolidada cultura de seguretat, salut i benestar.

Política de seguretat, salut i benestar del Grup Copisa.

Certificacions

Totes les actuacions de Grup Copisa s’ajusten a la normativa legal vigent, tant pel que fa a l’obtenció de les preceptives acreditacions com, si s’escau, a les degudes actualitzacions o renovacions de les certificacions ja obtingudes:

Sostenibilitat | Copisa

Grup Copisa, Copisa, CPI Industrial Engineering, Natur System, CPI Integrated Services.

Sostenibilitat | Copisa

Grup Copisa, Copisa, CPI Industrial Engineering, Natur System, CPI Integrated Services.

Sostenibilitat | Copisa

ISO 9001
Certificat del Sistema de
Gestió de la Qualitat
(àrea construcció)

Copisa, Copisa Costa Rica, Natur System, EASA.

Sostenibilitat | Copisa

CPI Industrial Engineering, CPI Integrated Services.

Sostenibilitat | Copisa

ISO 14001
Certificat del Sistema de
Gestió Ambiental
(àrea construcció)

Copisa, Copisa Costa Rica, EASA, Natur System.

Sostenibilitat | Copisa

ISO 14001
Certificat del Sistema de
Gestió Ambiental
(àrea industrial)

CPI Industrial Engineering, CPI Integrated Services.

Sostenibilitat | Copisa

Copisa, CPI Industrial Engineering, CPI Integrated Services, Natur System.

Sostenibilitat | Copisa

ISO 45001
Certificat de Seguretat
i Salut
(àrea construcció)

Copisa, Copisa Costa Rica, Copisa Panamà, Natur System, EASA.

Sostenibilitat | Copisa

ISO 45001
Certificat  de Seguretat
i Salut
(àrea industrial)

CPI Industrial Engineering, CPI Integrated Services.

CERNE, Certificat auditoria sistema de prevenció de riscos laborals: Copisa, Grup Copisa, CPI Industrial Engineering, CPI Integrated Services, EASA, Natur System.

AEQT-AEST, Renovació de la Certificació per la Comissió de Seguiment, obtenint una Qualificació de Seguretat amb el resultat de QUATRE ESTRELLES: CPI Industrial Engineering.

Proveïdor certificat per Achilles South Europe, segons els estàndards del Comitè RePro: Copisa, CPI Industrial Engineering, CPI Integrated Services.

Proveïdor certificat per Achilles South Europe, segons els estàndards del comitè Docuplus: Copisa.

ARESPA. empresa certificada en execució d’obres històricoartístiques: Natur System.

CONSTA, organisme gestor Applus+: Natur System.

RIME, Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de Catalunya: Natur System.

RASIC: Copisa, CPI Industrial Engineering, CPI Integrated Services.

RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant): Copisa, CPI Industrial Engineering.

Components d’estructures d’acer, Marcatge (CE) EN 1090-2, EN 1091:2009+A1:2011: Copisa, CPI Industrial Engineering.

ECOVADIS: Avaluació sol·licitada per COVESTRO en els àmbits d’aspectes mediambientals, pràctiques laborals i de drets humans, ètica i compres sostenibles, tot això englobat dins de la responsabilitat social empresarial (RSE), obtenint una qualificació de «Medalla de Plata»: CPI Industrial Engineering.

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic: Registre Petjada de Carboni: Copisa.

UNE-EN ISO 3834-2:2006 (EN ISO 3834-2:2005) Certificat de Conformitat Soldadura per fusió de materials metàl·lics: CPI Industrial Engineering