Sobre el Grup

Millora contínua - Copisa Grup aposta per les tècniques LEAN

Grup Copisa, seguint el camí de la millora contínua, ja fa uns anys que aplica  diferents tècniques Lean de gestió de processos en el desenvolupament de les seves obres.

Què és LEAN Construction?

Processos que comprenen totes les fases d’execució d’una obra amb l’objectiu de:

 • maximitzar el valor per el client.
 • minimitzant els malbarataments.
 • facilitar la col·laboració entre totes les parts.
 • aconseguir un increment en la productivitat i fiabilitat en la producció.

Què és la metodologia BIM (Building Information Modeling)?

La metodologia BIM, aporta:

 • eficiència en la revisió d’amidaments,
 • automatització de tasques,
 • estandardització i industrialització dels processos millorant la interconnexió departamental.

A nivell de fiabilitat contribueix a la fàcil comprensió del projecte, coherència documental, Auditoria de Projectes AIM i detecció avançada de problemes, millora de la coordinació entre disciplines, gestió i registre d’incidències (localització, responsable, prioritat) i personalització del producte a las necessitats del client

El nostre Departament d’Enginyeria és l’agent líder en l’aplicació de la metodologia BIM (Building Information Modeling) en el disseny, auditoria i seguiment de projectes constructius. Comptem amb un experimentat equip d’enginyers amb acreditacions oficials BIM, capaços d’atendre les necessitats dels clients, des de les fases de planificació, disseny, construcció i posada en marxa i transferència d’informació pel posterior manteniment.

Fruit de l’experiència obtinguda d’implantar la metodologia des del 2014, aportem als nostres clients, fiabilitat, mitjançant el seguiment BIM amb personal propi, seguretat, degut als processos de control que protegeixen la inversió i redueixen els riscos i imprevistos, i capacitat d’aplicació de solucions a mida adaptades a les necessitats del client.

Obtenim excel·lents resultats, tant a nivell de projectes d’infraestructures viàries i ferroviàries com en edificació, aconseguint aplicar la metodologia dins dels fluxes de treball habituals.

Què és Last Planner System (LPS)? Sistema de planificació:

 • Basat en els pilars de la filosofia Lean construction, i que busca.
 • Millora de l’eficiència en el desenvolupament de tots els processos relacionats amb l’execució d’un projecte.

El seu principi bàsic és incrementar el compliment de les activitats de construcció mitjançant la disminució de la incertesa associada a la planificació.  LPS té dues característiques fonamentals que el diferencien d’altres sistemes de planificació:

 • La Planificació es fa de manera col·laborativa, involucrant a tots els agents que participaran en el projecte en el procés, de manera que cada agent sol·licita uns requeriments i adquireix uns compromisos quant a la realització de la seva tasca.
 • La planificació es porta a terme de manera inversa, partint amb una visió de l’obra acabada i es van plantejant les diferents activitats que es necessiten per arribar al punt de finalització, permetent veure la ruta crítica del projecte de manera clara i realista.

Durant el desenvolupament del sistema, setmanalment es mesuren un seguit de mètriques que ens permeten identificar si s’està planificant de manera realista, si el ritme d’execució és el correcte i si s’avancen tasques, de quina tipologia són les restriccions que no ens permeten executar les tasques, etc. de manera que en cas que els indicadors no siguin bons, es puguin prendre les mesures oportunes.

D’entre els beneficis de l’aplicació de LPS, destaquem, que s’aconsegueix un major control sobre la fase d’execució, la implicació de tots els agents participants, el foment de la comunicació i el treball en equip amb els col·laboradors i aporta agilitat en la resposta davant de possibles imprevistos que ens porten a complir els terminis d’execució.

Què és Integrated Project Delivery (IPD)?

És un sistema de contractació de projectes, basat en un contracte multipart, en què intervenen els diferents agents que hi participen:

 • la propietat
 • el dissenyador
 • l’empresa constructora

Pretén que les diferents parts es centrin en el resultat global del projecte, enlloc dels seus objectius particulars.

Amb IPD, s’aprofiten les capacitats i coneixements de tots els agents participen en el projecte des del seu inici, aconseguint optimitzar els resultats. Aconseguint una eficiència en totes les fases del projecte (disseny, fabricació i construcció), maximitzant el valor que s’entrega al client final, a la vegada que es redueix el malbaratament.

L’èxit més recent  a estat la construcció de l’Espai Hospitalari Polivalent – Hospital Universitari Bellvitge, per a CatSalut, edifici de 4.827 m2 de superfície construïda, com a exemple de l’aplicació de Lean Construction, on s’han aplicat els processos de Integrated Project Delivery, Last Planner System i BIM, aconseguint executar el projecte en 17 setmanes.

Àmbits d'actuació

INFRAESTRUCTURES

OBRA CIVIL
Viàries: carreteres, autovies, autopistes, urbanitzacions, obres urbanes.
Túnels: de carretera, ferroviaris d’alta velocitat i metropolitans, per a mineria i proveïment d’aigua.
Ferroviàries: infraestructures (plataformes, viaductes), superestructures (vies, catenàries, alimentació elèctrica, senyalitzacions i enclavaments), metro, trens cremallera i estacions (subterrànies o en superfície).
Marítimes i fluvials: execució i reparació de dics verticals o en talús, molls (de gravetat, de calaixos de formigó, de pilons de palplanxes i flotants), pantalans, ports pesquers i embarcadors.
Hidràuliques: preses i embassaments, estacions de bombament i de gravetat, estacions de depuració i potabilització, dipòsits superficials i subterranis, xarxes de col·lectors i dipòsits de tempesta, i sanejament de les ciutats.
Mineria i energia: projectes des del desenvolupament de la seva enginyeria fins a la construcció. Reformes i construcció de centrals hidroelèctriques, parcs eòlics i solars, centrals nuclears i tèrmiques.

EDIFICACIÓ
Edificis residencials i no residencials: hotels, edificis d’oficines i complexos multiús, centres sanitaris, grans estadis i centres esportius, centres penitenciaris.
Restauració i rehabilitació: façanes, cobertes i remodelació interior. Restauracions historicoartístiques, rehabilitacions integrals d’edificis i programes integrals de manteniment i conservació.

 

PROJECTES INDUSTRIALS
Desenvolupament de projectes per a la indústria química, petroquímica, cicles combinats, cogeneracions, indústria fotovoltaica, automoció, plantes modulars i biodièsel.
Serveis en les àrees mecànica, elèctrica, d’instrumentació i control a partir de l’enginyeria / disseny de detall, successives fases de fabricació, construcció, instal·lació / muntatge , posada en marxa i manteniment.
Realització de treballs en estructures metàl·liques, acoblament de bastides, sistemes de canonades, equips estàtics i dinàmics, instal·lacions elèctriques, instrumentació i sistemes de control. Aportem els recursos humans necessaris i la gestió d’aprovisionaments i subministraments de materials associats a les construccions que desenvolupem.

 

MANTENIMENT
Industrial: sectors petroquímic, de transport o energètic, manteniment mecànic, elèctric i instrumentació, grans parades de planta (o recàrregues en nuclears).
Edificació: serveis integrals de manteniment d’edificis i instal·lacions.
Infraestructures: manteniment i millora d’infraestructures associades al desenvolupament de comunicacions, vialitat i serveis urbans.
L’activitat de manteniment es complementa amb els serveis d’inspecció mitjançant drons, amb tecnologia pròpia, que permet un augment en la freqüència de les inspeccions, detecció primerenca de falles, major rapidesa en l’execució dels treballs i reducció de riscos.

 

Com a suport a les nostres activitats, disposem d’un ampli parc de maquinària per atendre totes les obres i projectes. Addicionalment, comptem amb equips altament especialitzats en la construcció de grans infraestructures com túnels, activitats de tractament d’àrids i execució de canalitzacions, així com maquinària específica per a muntatges industrials.