Autovia Mudèjar (A-23) tram: Nueno-Congost de l’Isuela, província d’Osca. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Vies i Ferroviàries

Les obres van consistir en l’execució d’un tram de l’autovia Mudèjar A-23 entre Nueno i el congost de l’Isuela, província d’Osca, Espanya, amb una longitud de 5.046,82 m, compost per dues calçades de 2 carrils de 3,5 m d’ample cadascuna, un voral exterior de 2,50 m, un voral interior d’1 m, una berma exterior d’1 m i una mitjana d’amplada variable. Aquest tram d’autovia també va incloure un enllaç a Arascués, 10 estructures i un túnel a Nueno.

Tot el tram discorre en rampa des del seu origen, de manera que el sentit creixent s’anomena convencionalment “de pujada” i “de baixada” en sentit contrari. Es dirigeix en sentit sud-nord cap Sabiñánigo i Jaca aprofitant el corredor creat per l’actual carretera N-330 allà on és possible.

Per a la realització del traçat en aquest tram s’ha desdoblat la calçada de baixada (Jaca – Osca) i s’ha creat una infraestructura nova, mentre que per a la calçada de pujada (Osca – Jaca) s’ha aprofitat el corredor existent adaptant-lo als paràmetres de disseny establerts; és a dir, un radi mínim de 250 m i una velocitat de 80 km/h.

El túnel de Nueno té una longitud de 472 m, una amplada de 12 m i un gàlib mínim de 5,50 m. S’ha executat mitjançant l’anomenat “Nou Mètode Austríac” en dues fases (avanç i destrossa), utilitzant 5 seccions de sosteniment per a cada caracterització dels materials travessats, s’ha revestit amb formigó de 30 cm de gruix i s’ha impermeabilitzat amb una làmina de PVC de 2 mm de gruix i malla geotèxtil de pes mínim 500 gr/m2. A la calçada de baixada Jaca-Osca s’ha executat un fals túnel de 22 m de llarg, 12 m d’ample i un gàlib de 5,10 m.

S’han realitzat també les galeries i boques del túnel corresponents, així com les instal·lacions d’il·luminació, ventilació, detecció i extinció d’incendis, càmeres de control i televigilància, i elements de senyalització i control.