Connexió ferroviària del corredor mediterrania LAV Madrid-Barcelona-frontera francesa, estació de Cambrils, Tarragona. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Vies i Ferroviàries

L’abast del present projecte inclou la construcció d’un viaducte de 750 m de longitud i un total de 27 obertures, juntament amb la nova estació de Cambrils. L’estació té la singularitat de trobar-se sota una de les obertures del viaducte.

El viaducte projectat es resol amb la construcció d’un tauler prefabricat amb 84 bigues prefabricades pretensades tipus “pastera”, de 1,80 m de cantell i llosa superior de compressió de formigó armat executada in situ amb encofrat perdut tipus prellosa.

El tauler disposa d’una zona amb ample especial de 28,20 m per albergar les 4 vies de l’estació i d’una zona amb ample de 12,60 m suficient per a les 2 vies generals.

Es construeixen dues tipologies de piles: amb un únic fust de secció rectangular de 5 x 1,80 m que es completen amb una llinda de 6 x 1,80 m a la zona del tauler de dues bigues, i amb quatre fusts rectangulars independents de 2,30 x 1,80 m a la zona d’ample especial. L’altura de les piles varia entre 16 m i 9 m. Les cimentacions es resolen amb fonamentacions superficials excepte en dues d’elles en què s’utilitza una fonamentació mitjançant pantalles-pilot.