Edifici Paranimf. Universitat de Saragossa. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Rehabilitació

L’obra abasta la restauració integral de l’Edifici Paranimf de la Universitat de Saragossa. Exteriorment es netegen les façanes de maó, es canvien les fusteries metàl·liques, es restaura la tanca perimetral de pedra i forja i es canvien els paviments. Alhora es construeix una sala d’instal·lacions nova sota la zona d’aparcament actual.

A l’interior s’excava un nou soterrani en l’única ala que el tenia, es demoleixen envans per donar una nova configuració al soterrani i adaptar-lo a les noves necessitats, i es canvien els paviments i revestiments. També es canvien o restauren les fusteries interiors, en funció del seu valor i estat. A la planta primera es creen distribucions noves en les grans sales existents, mitjançant envans de perfilaria folrada de fusta i zones de vidres. El mobiliari de l’aula magna es canvia per adequar-lo a les noves necessitats ergonòmiques i de comoditat.

Pel que fa a les estructures, es reforcen alguns dels forjats i bigues metàl·liques, es crea un nou forjat d’estructura metàl·lica i xapa col·laborant en el sostre del soterrani d’una nova creació i en dos entreplantes en mòduls de cantonada. També es demoleixen les escales existents d’accés a la torre mirador i es substitueixen per altres de noves a les quals s’accedeix des de la planta baixa, creant una nova via de comunicació entre plantes baixa i primera.