Obra civil de la plataforma sud de l’estacionament d’aeronaus, fase II, costat nord, aeroport de Barcelona. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Portuàries i aeroportuàries

Construcció de la fase II de la plataforma sud del costat nord de l’estacionament d’aeronaus a l’Aeroport de Barcelona. Aquesta fase limita pels costats nord i est amb el perímetre de la fase I de la plataforma i interiorment limita amb el vial de servei més proper al perímetre del nou edifici terminal. Hi ha una dualitat en la tipologia de la pavimentació: rígida d’una banda per a les àrees d’estacionament d’aeronaus (200.000 m²) i flexible per als carrers de rodatge de les mateixes (120.000 m²).

 

Aquesta plataforma disposa d’una xarxa de drenatge per evacuar els cabals d’escolament per sota dels nous carrers de rodatge que la voregen fins als canals principals executats durant l’obra d’ampliació del camp de vols.

Aquesta xarxa separa d’una banda les aigües pluvials i de l’altra, les aigües hidrocarburades. Aquestes últimes pateixen un tractament especial mitjançant l’execució d’una planta separadora d’hidrocarburs abans del seu abocament als canals adjacents.

Així mateix, es construeixen les canalitzacions elèctriques perimetrals a l’edifici terminal i l’àrea de remots nord (les quals serveixen per a enllaçar les torres d’il·luminació entre si), i una xarxa de distribució de subministrament de combustible d’hidrants per a satisfer la demanda a la nova plataforma del dic de la nova terminal, les seves posicions de remots, així com l’ampliació de la mateixa a màxim desenvolupament amb l’execució del satèl·lit.

Com a obres estructurals, s’inclou un tram de galeria de servei subterrània de l’anomenada Galeria de Servei Nord que complementa els accessos de serveis al nou edifici terminal.