Pont sobre el riu Virilla, a la Ruta Nacional núm. 147, entre les províncies de San José i Alajuela. Costa Rica.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Vies i Ferroviàries

El projecte de referència consisteix en l’execució d’un pont paral·lel a l’existent i en la duplicació de la calçada existent i la reordenació d’accessos entre el centre comercial Lindora i l’encreuament amb el carrer Potrerillo, i prèviament cal reubicar els serveis afectats (canonades AYA i línies de mitjana tensió i de telecomunicacions que discorren paral·leles a l’obra).

La solució adoptada per a l’encreuament sobre la llera del riu Virilla és un pont de pòrtic d’estructura mixta d’acer-formigó, de 132,65 m de longitud, dividit en tres llums de 39,50 m, 54,00 m i 39,15 m. El tauler, de secció formada per dues bigues armades d’altura variable, entre 1,70 m a l’eix de suport en bastions i secció central i 2,50 m a la secció d’unió de les piles amb el tauler, té una amplada de 12,10 m, que li permet albergar dos carrils de 3,60 m, un voral interior de 2,20 m i una vorera d’1,20 m.

Les piles estan formades per dues bigues armades amb secció transversal en doble T, en què un sistema de travada excèntrica EBF, a més d’assegurar l’estabilitat lateral de les piles, permet la formació de ròtules plàstiques en el cas d’un esdeveniment sísmic. El muntatge de l’estructura metàl·lica està condicionat per la línia d’alta tensió existent i els reduïts espais disponibles. Les piles es van col·locar erectes i, mitjançant un sistema de retencions i gats hidràulics, es van fer girar fins a la seva posició definitiva. Des dels costats nord i sud, el tauler es va muntar mitjançant un sistema de lliscament, i va quedar una dovella central de 12 m de longitud que es va col·locar des del pont actual.

Les partides més representatives del projecte són:

Acer estructural de tipus ASTM A709
Grau 50 (345 MPa) en xapes
460 t
Formigó estructural de classe
«A», f´c 280 kg/cm2
1.349 m3
Acer de reforç
F’y = 4.200 kg/cm2
225.127 kg
Excavació a la via 13.194 m3
Prelloses prefabricades de formigó
per al tauler de viaducte
44 unitats
Paviment de formigó asfàltic
en calent
1.607 t
Micropilons de 200 mm de diàmetre,
TUB de 139,7 (Ø) mm, E = 10 mm
648 m
Formigó llançat 371 m3