Projecte de galeries d’impermeabilització a la presa de Montearagón, Osca. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Hidràuliques

Execució de 725 m de galeries en prolongació de les existents a la presa, perforant-ne els estreps.
Quatre galeries horitzontals excavades en roca, dues a cada marge a les cotes 520 i 561.

  • Secció d’excavació de 8,51 m2 amb 2,2 m d’amplada i 2,9 m d’alçada a la part central. Executada amb un minador tipus continu AM.50.
  • Sosteniment a força de cintres metàl·liques tipus lliscant TH-16,5 col·locades cada 0,75 m. Perns d’ancoratge amb acer corrugat de 1,5 m de longitud i 25 mm de diàmetre, i col·locació de 3 perns per metre lineal. Projecció de gunita amb fibres per via humida a 10 cm de gruix.
  • Revestiment de les galeries amb 30 cm de formigó col·locat amb bomba estàtica.
  • Pantalla d’injecció de les galeries amb beurada de ciment (12.841 m de longitud de foradada amb 2.955 m de reperforació).
  • Pantalla de drenatge de les galeries que comprovaran l’eficàcia de la pantalla d’injecció (4.245 m de longitud de foradada).