Reforma i ampliació de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga, Barcelona. Espanya.

Category
Activitats, Edificació

Rehabilitació i ampliació de l’hospital comarcal per a la millora dels serveis de laboratori, farmàcia i rehabilitació, l’hospital de dia geriàtric i les unitats de suport general de cuina i magatzem. Així mateix, es milloren els nuclis de comunicació verticals de l’edifici existent adaptant-los a la normativa DB-SI (CTE). Urbanització del carrer nord que envolta l’edifici existent i del carrer que connecta l’aparcament amb la planta tercera, així com de l’espai intersticial que queda entre l’edifici d’ampliació i el nou carrer a la zona nord.

Podem destacar tres àmbits d’actuació:

•Escales: Nuclis de comunicació vertical de l’edifici existent per adaptar l’hospital actual a la normativa vigent DB-SI.
•Ampliació: Edifici de nova planta on s’ubicaran els serveis de farmàcia, laboratori i rehabilitació, la sala d’actes, el magatzem general, l’estació transformadora, el quadre de baixa tensió, el grup electrogen i la cuina. Millora de les comunicacions verticals i centralització d’instal·lacions a la coberta de l’edifici existent.
•Hospital de dia: Servei d’hospital de dia geriàtric, situat a la planta quarta del nou edifici.