Sistema de sanejament de l’Alt Maresme, Barcelona. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Hidràuliques

El nou sistema de sanejament de l’Alt Maresme, al nord de Barcelona, consta d’una planta de pretractament, una estació de bombament, una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i els col·lectors que connecten l’estació amb l’EDAR. Els municipis que integren la xarxa de sanejament afectada són Pineda de Mar, Calella, Malgrat, Palafolls i Santa Susanna, a la província de Barcelona. El cabal mitjà tractat és de 54.000 m³/dia per a una població d’usuaris de 245.455 habitants.