Responsabilitat Social

Responsabilitat corporativa

Després de gairebé seixanta anys d’activitat creixent en els sectors de la construcció, projectes industrials, concessions i manteniments, avui la nostra organització manté una forta presència en el mercat global, en què les nostres filials operen ja en un gran nombre de països d’Europa, Amèrica i Àfrica, amb el desig de contribuir a modelar societats més justes en entorns cada cop més sostenibles.

De llavors ençà venim desenvolupant la Responsabilitat Social Corporativa en aquest marc d’argumentació i d’acord amb els Principis del Pacte Mundial. I aspirem a metes cada vegada més ambicioses, com les que planteja actualment el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) a través dels seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i tractem d’incidir sobre el canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la innovació, el consum sostenible, la pau i la justícia, entre altres prioritats que també procurem abordar.

Reportem els nostres avenços i utilitzem com a referència alguns indicadors dels estàndards del Global Reporting Initiative (GRI) que considerem rellevants, i prenem com a referència els 10 Principis del Pacte Mundial de Nacions Unides, així com la nostra contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Tot això ho fem amb l’objecte de comunicar als nostres grups d’interès i a la societat, la nostra progressió anual en el triple àmbit econòmic, social i mediambiental amb la màxima precisió i transparència.

La Política de Compliment resumeix els principis bàsics de Grup Copisa en matèria de compliment normatiu, i reforça la nostra ètica, transparència empresarial (EINF 2018, 2019), conducta i drets humans. En aquest sentit, el canal ètic està disponible, no només per a empleats, sinó també, per als nostres socis de negoci.

El nostre equip humà més versàtil.

El principal actiu del Grup Copisa són les persones. Sense l’equip humà, format per professionals en les diferents àrees de negoci, no seria possible dur a terme cap de les activitats arreu del món. Les persones són el motor de la companyia i el seu principal avantatge competitiu són els seus coneixements, habilitats i capacitats potenciats per la motivació i la identificació amb els objectius generals del Grup.

A nivell global, les polítiques de gestió de recursos humans s’orienten cap a un equilibri racional quant a conciliació de la vida laboral, familiar i personal, la gestió de la diversitat, el benestar a la feina, la salut i la seguretat i la igualtat d’oportunitats.

En 2018, Grup Copisa ha merescut la distinció del Segell Làbora, que certifica la nostra col·laboració en el Programa Làbora, dedicat al foment de l’ocupació per tal d’aproximar a les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral.

 

Sello Làbora

R+D, qualitat i medi ambient

R+D. Impuls innovador

Com a motor de transformacions, la innovació propicia els nostres avenços i, per tant, ens fa doblement eficaços i encara més competitius. Aquesta constatació s’observa en considerar precisament la nostra recent trajectòria, en la que desenvolupem grans projectes d’infraestructures. Avui, el nostre departament d’R+D a cura de la vigilància tecnològica identifica qualsevol avenç científic entre els incomptables projectes que genera la investigació: els mesura, valora i difon entre el nostre personal altament qualificat donant peu a grans idees que cristal·litzen en les nombroses actuacions que duem a terme, tant en l’edificació com en l’obra civil.
Durant el 2017, els nostres tècnics han perfeccionat un programari iniciat en anys anteriors l’objectiu prioritari és el desenvolupament d’un sistema robust per a la detecció i l’anàlisi d’esquerdes i/o fissures en zones inaccessibles de grans superfícies. Mitjançant la monitorització d’imatges i dades al llarg del temps alimentarem un sistema d’aprenentatge supervisat que faciliti la ràpida classificació i ajuda a la diagnosi i l’evolució de la patologia amb la màxima precisió.
Noves tecnologies, noves aplicacions
BIM. El nostre Departament d’Enginyeria és pioner en l’ús de metodologia BIM en el disseny, l’auditoria i el seguiment de projectes constructius. Comptem amb un experimentat equip d’enginyers i topògrafs amb acreditacions oficials BIM capaços d’atendre les necessitats dels clients des de les fases de planificació i disseny fins a les de construcció i la seva posterior explotació.
Project management. Mitjançant les tècniques de project management avançat és possible gestionar projectes EPC i claus en mà que integrin Enginyeria, Obra Civil, Instal·lacions i Posada en Marxa. Una gestió efectiva dels nostres project managers permet unir la perícia de les diferents empreses de Grup Copisa a la cadena de valor del projecte.
Eines IT. La gestió de projectes de la nostra organització es fonamenta en l’ús d’eines IT de desenvolupament intern que permeten la gestió integral de la cadena de valor i el seguiment a temps real de l’evolució dels projectes.

 

Disseny i desenvolupament de sistemes aeris remotament pilotats.

 

Qualitat i medi ambient

El seguiment i la millora de la qualitat dels processos s’assumeixen en la nostra organització com a part de la nostra cultura empresarial, que demana als professionals que treballen al nostre grup la major exigència i rigor per tal de satisfer les expectatives dels nostres clients.
Els impactes mediambientals derivats de les nostres activitats representen un objectiu prioritari de la nostra política ambiental, orientada a controlar-los i a reduir-los, o bé a eradicar-los definitivament.
Actualment, aquest procés obeeix a un sistema de gestió ambiental implantat en la nostra organització sota la norma UNE-EN ISO 14001: 2015. Les successives millores introduïdes ens permeten identificar els riscos i oportunitats, i determinar amb més eficàcia tant els objectius com les accions necessàries per tal d’abordar qualsevol dany a l’entorn mediambiental.
Mitjançant l’esforç de tots els departaments de la nostra organització implicats en els processos d’anàlisi interna i externa aconseguim detectar i controlar qualsevol risc ambiental. Aquest comportament del grup implica l’adopció d’una sèrie de mesures que s’han anat implementant en els últims anys. A aquests efectes destaquen:
La formació ambiental a tot el personal del grup, donant coneixement de la nostra política ambiental i de les disposicions que s’hagin d’adoptar en funció de cada projecte.
• L’aplicació de totes les disposicions tendents a la minimització de les afectacions indicades en el PPI ambiental de cada obra o projecte.
La reutilització de materials d’obra en la mesura que sigui possible.
L’ identificació dels requisits ambientals legals aplicables als projectes o obres.
La creació de plans d’emergència per tal d’assegurar una resposta immediata davant de qualsevol eventualitat, i la promoció de xerrades formatives destinades a conscienciar tot el personal.

 

Política integrada de qualitat, ambiental, R+D+i i energètica.

Evaluació de l’acompliment ambiental de Grup Copisa.

 

 

Seguretat i prevenció

El nostre sistema de gestió, basat en l’estricte compliment de la norma OHSAS 18001, ens situa en una posició immillorable per adaptar aquesta normativa a la realitat de cada activitat que desenvolupem i a cadascun dels països en què operem. D’aquesta manera aportem un valor afegit al compliment dels objectius principals de control de la salut, de la formació i de les condicions i els equips de treball.
En la nostra anàlisi per 2018 reportem una lectura molt positiva, reflectida en els nostres indicadors de seguiment. Un cop més, destaquem la implicació exemplar de tots els nostres quadres tècnics i directius, juntament amb l’esforç, en particular, dels nostres tècnics i comandaments a peu d’obra, així com el de tot el nostre equip humà en el seu conjunt.
La política de millora contínua en matèria de prevenció de riscos laborals és una constant en la nostra organització.

 

Política del Grup Copisa en Prevenció de Riscos Laborals.