Responsabilitat Social

Socis de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial

El nostre model de negoci es basa en la creació de valor com a resultat de combinar el talent del nostre equip humà i les capacitats de tota la nostra organització, reverteix en benefici de la comunitat en els països on operem i expressa el nostre desig fervent de llegar un món millor.
La nostra adhesió al Pacte Mundial de Nacions Unides el 2010 i a la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial el 2013 justifiquen la nostra aspiració de contribuir a modelar societats més justes en un entorn cada cop més sostenible.
La nostra manera de reportar els nostres avanços en matèria de Responsabilitat Social Corporativa es basen en la taula de referència creuada entre els 10 principis del Global Compact per mitjà dels indicadors de la versió G4 del Global Reporting Iniciative (GRI) enfocats, d’una banda, a monitorar la RSC, posant l’èmfasi en els resultats obtinguts en els aspectes més compromesos de la nostra gestió i, de l’altra, a seguir comunicant amb transparència i de forma precisa la informació relativa a la nostra progressió anual en el triple àmbit econòmic, social i mediambiental.
La Política de Compliment resumeix els principis bàsics de Grup Copisa en matèria de compliment normatiu, i reforça la nostra ètica, transparència empresarial i conducta. En aquest sentit, el canal ètic està disponible, no només per a empleats, sinó també, per als nostres socis de negoci.

 

El nostre equip humà més versàtil.

A causa de la forta presència del grup en el mercat global, les persones que componen la nostra organització formen un equip humà altament professionalitzat que incorpora nous usos, cultures i llengües, resultant igualment cohesionat, capaç i fiable. Per a totes elles, Grup Copisa impulsa cada dia les seves competències, capacitats i habilitats per tal d’aconseguir el seu màxim desenvolupament professional. També assegura la promoció de tots els treballadors sobre la base del seu mèrit individual i del marc del compromís corporatiu adquirit amb relació a la igualtat d’oportunitats.

R+D, qualitat i medi ambient

R+D. Impuls innovador

Com a motor de transformacions, la innovació propicia els nostres avenços i, per tant, ens fa doblement eficaços i encara més competitius. Aquesta constatació s’observa en considerar precisament la nostra recent trajectòria, en la que desenvolupem grans projectes d’infraestructures. Avui, el nostre departament d’R+D a cura de la vigilància tecnològica identifica qualsevol avenç científic entre els incomptables projectes que genera la investigació: els mesura, valora i difon entre el nostre personal altament qualificat donant peu a grans idees que cristal·litzen en les nombroses actuacions que duem a terme, tant en l’edificació com en l’obra civil.
Durant el 2017, els nostres tècnics han perfeccionat un programari iniciat en anys anteriors l’objectiu prioritari és el desenvolupament d’un sistema robust per a la detecció i l’anàlisi d’esquerdes i/o fissures en zones inaccessibles de grans superfícies. Mitjançant la monitorització d’imatges i dades al llarg del temps alimentarem un sistema d’aprenentatge supervisat que faciliti la ràpida classificació i ajuda a la diagnosi i l’evolució de la patologia amb la màxima precisió.
Noves tecnologies, noves aplicacions
BIM. El nostre Departament d’Enginyeria és pioner en l’ús de metodologia BIM en el disseny, l’auditoria i el seguiment de projectes constructius. Comptem amb un experimentat equip d’enginyers i topògrafs amb acreditacions oficials BIM capaços d’atendre les necessitats dels clients des de les fases de planificació i disseny fins a les de construcció i la seva posterior explotació.
Project management. Mitjançant les tècniques de project management avançat és possible gestionar projectes EPC i claus en mà que integrin Enginyeria, Obra Civil, Instal·lacions i Posada en Marxa. Una gestió efectiva dels nostres project managers permet unir la perícia de les diferents empreses de Grup Copisa a la cadena de valor del projecte.
Eines IT. La gestió de projectes de la nostra organització es fonamenta en l’ús d’eines IT de desenvolupament intern que permeten la gestió integral de la cadena de valor i el seguiment a temps real de l’evolució dels projectes.

 

Disseny i desenvolupament de sistemes aeris remotament pilotats.

 

Qualitat i medi ambient

El seguiment i la millora de la qualitat dels processos s’assumeixen en la nostra organització com a part de la nostra cultura empresarial, que demana als professionals que treballen al nostre grup la major exigència i rigor per tal de satisfer les expectatives dels nostres clients.
Els impactes mediambientals derivats de les nostres activitats representen un objectiu prioritari de la nostra política ambiental, orientada a controlar-los i a reduir-los, o bé a eradicar-los definitivament.
Actualment, aquest procés obeeix a un sistema de gestió ambiental implantat en la nostra organització sota la norma UNE-EN ISO 14001: 2015. Les successives millores introduïdes ens permeten identificar els riscos i oportunitats, i determinar amb més eficàcia tant els objectius com les accions necessàries per tal d’abordar qualsevol dany a l’entorn mediambiental.
Mitjançant l’esforç de tots els departaments de la nostra organització implicats en els processos d’anàlisi interna i externa aconseguim detectar i controlar qualsevol risc ambiental. Aquest comportament del grup implica l’adopció d’una sèrie de mesures que s’han anat implementant en els últims anys. A aquests efectes destaquen:
La formació ambiental a tot el personal del grup, donant coneixement de la nostra política ambiental i de les disposicions que s’hagin d’adoptar en funció de cada projecte.
• L’aplicació de totes les disposicions tendents a la minimització de les afectacions indicades en el PPI ambiental de cada obra o projecte.
La reutilització de materials d’obra en la mesura que sigui possible.
L’ identificació dels requisits ambientals legals aplicables als projectes o obres.
La creació de plans d’emergència per tal d’assegurar una resposta immediata davant de qualsevol eventualitat, i la promoció de xerrades formatives destinades a conscienciar tot el personal.
I, després de la publicació al setembre de la nova versió de la norma UNE-EN ISO 14001:2015, cal destacar a nivell institucional que Grup Copisa, com a membre del Consell Assessor per a la Certificació d’Empreses Constructores (CACEC), ha participat en la revisió i elaboració de la “Guia interpretativa de la norma UNE-EN ISO 14001:1996 per a empreses constructores”, editada amb l’objecte d’incloure-hi els nous requisits i definir les pautes per a la seva aplicació en el si d’una empresa constructora. Amb la publicació d’aquesta guia esperem aconseguir una major difusió de l’ús de les normes de gestió ambiental en el sector de la construcció que reverteixi en un major benefici tant per a les empreses com per al conjunt de la societat.

 

Política integrada de qualitat, ambiental, R+D+i i energètica.

Evaluació de l’acompliment ambiental de Grup Copisa.

 

 

Seguretat i prevenció

El nostre sistema de gestió basat en l’estricte compliment de la norma OHSAS 18001 ens situa en una posició immillorable per tal d’adaptar aquesta normativa a la realitat de cada un dels països on operem. D’aquesta manera aportem un valor afegit al compliment dels objectius principals de control de la salut, de la formació i de les condicions i els equips de treball.

 

Política del Grup Copisa en Prevenció de Riscos Laborals.