Complex de manteniment de flota i equips a Miraflores. Panamà.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Portuàries i aeroportuàries

L’objecte del projecte és la construcció d’un moll de 100 m de longitud, el taller de reparació d’embarcacions i les seves instal·lacions auxiliars.
El moll es construeix amb palplanxa de tipus AZ28-700 de 18 m de longitud i estarà atirantat a un mur d’ancoratge de formigó realitzat in situ. Es reforcen, segons la geotècnia, zones del moll, mitjançant pilons d’acer de 406 mm amb un perfil en H interior, de 20 m de longitud. Així mateix, es construeixen dos pantalans de tipus «finger pier» per a la hissada d’embarcacions amb grua de tipus «travel lift» de 18,00 m de longitud, recolzats en 16 pilons d’acer reblerts de formigó reforçat amb barres d’acer.
Per a la contenció de terres, es recorre a un talús amb berma estabilitzat amb una hidrosembra. També es construeix, per a la mateixa finalitat, un mur de gabions.

El taller és una estructura metàl·lica recoberta amb xapa metàl·lica de 400 m2. Aquest taller té adossat a l’edifici uns recintes de maçoneria per a magatzem, oficines, vestuaris, serveis, transformador i equip d’aire comprimit.
Per a l’alimentació elèctrica, es realitza una conducció (prisma de tubulars) de 600 m de longitud. Aquesta conducció està formada pel prisma de 6 tubulars de 100 mm de diàmetre i les corresponents arquetes d’inspecció. Així mateix, s’instal·larà un transformador i un seccionador de gabinet.
Es construeix una rampa submergida de 8 m d’amplada i 44,5 m de longitud sobre un rebliment de roques.

 

Les mesures principals de l’obra a executar són les següents:

Palplanxa de tipus AZ28-700 2.700 m2
Pilons de 406 mm de diàmetre 294 ml
Pilons de 356 mm de diàmetre 300 ml
Rebliment de material granular 9.320 m3
Excavació 15.100 m3
Rebliment de roca 5.100 m3
Paviment de formigó 2.220 m2
Hidrosembra 3.000 m2
Mur de gabions 320 m3
Rampa submergida de 8 m x 44,5 m 1 unitat
Planta de tractament d’aigües residuals 1 unitat
Dipòsit d’aigües olioses 5.000 galons
Protecció catòdica del moll de zinc 6.000 kg