Condicionament de la Ctra. TV-3148 de Vila-seca a la Pineda (Raval de la Mar) tram Vila-seca, Tarragona. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Vies i Ferroviàries

Per una banda, millora de les característiques de la via actual des del punt de vista tant de la capacitat viària com de la seguretat del trànsit; i per altra banda, dotar-la d’un tractament de via urbana que la converteixi en una connexió ciutadana per als vianants i ciclistes entre els nuclis de Vila-seca i la Pineda. El projecte segrega el trànsit de pesats, propis del polígon petroquímic existent a la zona, del tronc principal mitjançant un vial específic per a aquest tipus de vehicles.
El primer tram és molt curt i va des del nucli urbà de Vila-seca fins a la rotonda superior de l’A7. Sobre aquesta rotonda no s’actua, a excepció d’una passarel·la de vianants i els ramals d’accés.
El segon tram va des de la rotonda de l’A7 de la qual sortim amb un vial en forma d’autovia urbana amb dos carrils per sentit i el ramal segregat per a vehicles pesats d’un carril per sentit, fins a la rotonda existent de la Piconadora sota la C-31B. Els seus punts característics són el pont sobre la reserva urbanística per a un futur ramal ferroviari que cal ampliar i els passos inferiors sota la via de Renfe mitjançant dos ponts, un de nou de llum més gran per on travessarà el tronc principal i un segon pel qual travessarà el vial de pesants, que serà una ampliació del pas existent. Per mantenir els accessos als diferents enllaços existents s’empren rotondes de diferent diàmetre depenent de la seva ubicació en el tronc principal o en el vial de pesants. A la dreta del tronc hi ha el Parc de Torre Dolça, un hipòdrom i els terrenys de Port Aventura, així com el canal de desguàs “La Boella”, que caldrà adequar al traçat del tronc i cobrir en la seva intersecció amb les rotondes projectades. A l’esquerra trobem terrenys del polígon petroquímic i el Santuari de la Mare de Déu de la Pineda.

El darrer tram va des de la rotonda de la Piconadora, on ja finalitza el vial de pesants, fins al nucli urbà de la Pineda, amb la mateixa secció d’autovia urbana, incorporant una rotonda a l’enllaç d’accés al Golf Nord Port Aventura per la dreta i al Càmping la Pineda a l’esquerra en el límit del qual està previst el mur. Al final del tronc hi ha projectada una altra nova rotonda per enllaçar amb el nucli urbà existent.