Consolidació dels elements petris de la façana exterior de la Biblioteca Nacional d’Espanya, Madrid. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Rehabilitació

L’actuació sobre façana es va restringir a aquelles zones i elements que presentaven un grau de deteriorament important, susceptibles de la possibilitat de caiguda de fragments importants i / o problemes d’entrada o retenció d’aigua.

Per a la resolució d’aquests problemes es van realitzar 4 tipus d’actuacions: segellat d’esquerdes / fissures, cosit d’esquerdes / fissures, consolidació d’elements i injeccions amb morter de calç líquid, PLM o injecció de morter natural de calç hidràulica NHL.

Tots aquests treballs es van realitzar sota supervisió de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya.

D’altra banda, també es va realitzar la neteja de l’escala en sec amb microesferes de vidre i es van restaurar i reparar els fanals.