Estació depuradora d’aigües residuals a Maçanet, Girona. Espanya.

  • ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAÇANET DE LA SELVA, GIRONA
  • ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAÇANET DE LA SELVA, GIRONA
  • ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAÇANET DE LA SELVA, GIRONA
  • ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAÇANET DE LA SELVA, GIRONA
  • ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAÇANET DE LA SELVA, GIRONA
  • DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAÇANET
Category
Hidràuliques

Les obres estan compreses en la parcel·la adjacent a l’actual estació depuradora d’aigües residuals a Maçanet de la Selva, situada al polígon de Puigtió. La parcel·la queda delimitada al sud per la resta de la parcel·la d’ús agrícola; a l’est, per la riera de la Torderola; a l’oest, pel carrer de la Indústria, i al nord, per l’EDAR actual.

Activitats principals:
Desviaments de cursos afectats: condicionament del terreny mitjançant el desviament de la intercepció dels tres cursos que hi ha a la parcel·la que s’ha de construir (dues conques/séquies i un reg canalitzat).
Línia d’aigua: els dos col·lectors d’entrada (polígon Ø 400 mm i nucli urbà Ø 630 mm). Obra d’entrada (pou de gruixos i bypass, bombament de capçalera d’aigües brutes separat en dues cambres i mesura de cabal). Pretractament (canals de recollida de gruixos automàtics, canals de recollida de fins automàtics, tancament desarenador-desgreixador, bypass de sortida). Una bassa d’homogeneïtzació. Arqueta de repartiment a bassa-reactors. Dos reactors biològics (2 línies). Arqueta de repartiment de decantadors. Dos decantadors secundaris (2 línies). Fuente de presentació d’aigua tractada. Arqueta amb mesurador de cabal de sortida. Obra de sortida d’aigua tractada a la riera de Torderola. Noves conduccions i connexions entre els elements anteriors. Muntatge d’equips mecànics, electromecànics i automatismes de control.
Línies de fangs, flotació, drenatge i buidatge: arqueta de recirculació, purga i flotació de la decantació secundària. Espessidor de gravetat (1 línia). Edifici de deshidratació de fang. Elevació de fangs deshidratats amb cargols transportadors a la sitja d’emmagatzematge (1 unitat). Totes les conduccions noves i les connexions entre els elements i els edificis. Equips mecànics i electromecànics per al tractament del fang.

Línies de reactius, d’aire i desodorització: edifici de control i dipòsit d’aigua tractada. Edifici industrial (sala de bufadors, sala elèctrica, sala de grup electrogen i sala de deshidratació de fangs i equip de preparació polielectrolític). Conduccions i connexions d’aire de l’edifici de bufadors a pretractament i a reactors biològics. Emmagatzematge i dosificació del clorur fèrric. Conducció i connexió, dosificació del clorur fèrric a l’arqueta de sortida dels reactors. Equip de desodorització. Conduccions i connexions de la desodorització a l’espessidor, edifici de deshidratació i sitja de fangs.
Instal·lacions elèctriques, d’automatització i de control, ventilació i climatització: instal·lació posada a terra de protecció dels elements. Ampliació de la potència de la connexió de servei actual. Nous prismes per al pas d’instal·lacions, cablejat i connexions amb cada element. Nou quadre de control de motors (QCM) i quadres auxiliars. Equips de control de l’explotació. Instal·lació d’il·luminació interior i d’emergència dels edificis. Ventilació i climatització de les sales dels edificis.
Urbanització, serveis auxiliars, jardineria i acabats: nou accés a planta. Vials. Xarxa d’aigua de serveis i connexions de neteja, amb grup de pressió, filtració i desinfecció amb clor. Xarxa d’aigua potable i enllaç a la connexió de serveis actual. Xarxes pluvials. Xarxa d’il·luminació. Pavimentació del vial i les voreres. Tancament perimetral. Jardineria i reg.