Manteniment de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. Espanya.

Category
Activitats, Manteniments, Serveis globals a edificis e instal·lacions

Serveis de manteniment preventiu, correctiu i conductiu de les instal·lacions i infraestructures:

• Tancaments primaris: cobertes i façana.
• Tancaments secundaris: portes, finestres, balcons, cristalleria.
• Divisions i elements interiors primaris: parets, envans.
• Divisions i elements interiors secundaris: serralleria, portes.
• Acabats exteriors: aplacats, enrajolats i folrats; revocats; estucats i pintats; paviments.
• Acabats interiors: aplacats, enrajolats i folrats; cels rasos, enguixats i revocats; estucats i pintats; paviments; pantalles (cortines).
• Sanejament, clavegueram i drenatge: baixants i petita evacuació, embornals.
• Equipament fix: mobiliari i elements decoratius; senyalística institucional.
• Gòndoles.