Pont sobre el riu Chagres, a Gamboa. Panamà.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Vies i Ferroviàries

Les obres del pont sobre el riu Chagres, al Canal de Panamà, consisteixen en la construcció d’un nou pont de formigó de 278 m de longitud de dos carrils, compost de 8 obertures de 34,75 m de llum cada una, i en l’execució de 382 m de carretera per als accessos des dels costats nord i sud del pont.

La subestructura del pont està formada per 2 estreps i 7 piles, amb una fonamentació de pilons de formigó armat d’1,5 m de diàmetre i una longitud que varia entre 16 i 44 m en funció de la seva posició.
La superestructura està formada per bigues prefabricades de formigó pretesat de tipus doble T de 1.350 x 180 mm. La llosa de rodament de formigó té un gruix de 20 cm i està dividida per una junta d’expansió a la meitat del pont.

La transició entre l’estructura i els accessos es realitza a través d’una llosa d’accés de 5,5 m de longitud. A l’accés a l’estrep 2 es col·loca addicionalment una enrocada de rebliment, atesa la proximitat del riu Chagres. Complementaran les obres la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic i la reubicació de la línia aèria existent mitjançant una conducció.

Les unitats principals del projecte són:

Pilons de formigó d’1,5 m (Ø) amb camisa d’acer 664 m
Bigues prefabricades de formigó 1.108 m
Formigó en superestructura 897 m3
Enrocada de protecció 6.000 m3
Rebliments i terraplenaments 3.738 m3