Projecte de l’artèria ITAM (Instal·lació Tractament Aigua Marina) de Tordera – Planta del Ter, tram ITAM Tordera – Fogars de la Selva, Barcelona. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Hidràuliques

Construcció de 16 km de canonada amb diàmetre de 1.400 mm d’acer soldat helicoïdalment, amb pressió nominal de 40 atm.; 3,2 km de canonada amb diàmetre de 400 mm d’acer soldat helicoïdalment, amb pressió nominal de 40 atm.; una estació de bombament amb quatre bombes d’impulsió de 750 kW cadascuna, amb un cabal de 600 litres per segon. Així mateix, es va realitzar tota la revegetació de tot el traçat de l’obra i un mural artístic a la façana de l’estació de bombament i en un prisma de formigó de 140 ml de longitud. Les principals unitats d’obra realitzades són:

406,28 m3 de moviment de terres associat a la rasa per a la col·locació de la canonada.

Subministrament i col·locació de la canonada de 1.400 mm i de 400 mm de diàmetre incloses corbes i peces especials;

• 16.017,62 ml de subministrament i col·locació de canonada d’acer de límit elàstic no inferior a 355 MPa.
• 3.220 ml de subministrament i col·locació de canonada d’acer de límit elàstic no inferior a 235 MPa.
• 130 unitats de subministrament i col·locació de colze d’acer de límit elàstic no inferior a 355 MPa.
• 67 unitats de subministrament i col·locació de vàlvules papallona de PN-40.
• 40 unitats de subministrament i col·locació de ventosa trifuncional de PN-40.
• 2 unitats de subministrament i col·locació de vàlvules de papallona triaxial de DN 1.400 mm i pressió nominal 40 atm.

Construcció de l’estació de bombament:

• Dipòsit soterrat de 3.000 m3.
• Sala de bombes.
• Sala elèctrica, sales de transformació i sala de vàlvules de seccionament.
• Urbanització de la parcel·la i enjardinament.

Elements auxiliars: arquetes de ventoses, purgadors, vàlvules de seccionament i desguassos.

Revegetació de tot el traçat amb especial importància a les zones d’afectació a la llera del riu Tordera.

Execució de murals artístics a l’estació de bombament i al prisma de formigó armat.

Execució de dos clavaments sota carreteres de 2.200 mm de diàmetre cadascun.

Urbanització en un sector de la població de Fogars de la Selva.