Rehabilitació de les façanes del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Barcelona. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Rehabilitació

Edifici de principis del segle XX, amb reformes posteriors; ampliació de la planta superior dels anys cinquanta. Té tres façanes: Consell de Cent, on hi ha l’entrada al Col·legi; passatge Méndez de Vigo, amb pòrtic corinti i escalinata, i façana posterior.
La façana està formada per paraments d’obra de maó massís, estucat amb morter de calç, lloses de volta plana, cornises, impostes, mènsules i ràfec d’obra de fàbrica revestida amb morter de calç.

La intervenció inicial comprenia la rehabilitació general, però durant l’obra es va detectar la superposició d’un segon estuc, amb perill de despreniment, així com reparacions i lloses greument deteriorades i mal reparades, amb volums importants a punt de caure, la qual cosa va fer que es tornés a estudiar el projecte inicial; s’arriba a la conclusió que les lloses s’han de derruir i refer i l’estuc s’ha de repicar íntegrament i refer amb morter de calç.
Les lloses de balcó, un cop derruïdes, s’han realitzat amb encofrat, i s’hi ha incorporat una motllura en negatiu amb el mateix relleu; també s’ha realitzat una llosa mixta entre les biguetes originals tractades i una nova armadura amb anell ancorada a la façana i formigonada in situ. El tractament final s’ha realitzat amb estucs específics i s’ha impermeabilitzat i pavimentat de nou. La intervenció al pòrtic ha estat la mateixa, i s’han incorporat bigues noves i un nou fals sostre inferior.
Quant als volums a reparar, prèviament s’ha fet un estudi amb morters tècnics, amb la corresponent prescripció per a cada cas, utilitzant calç aèria, calç hidràulica i fibres. Les esquerdes s’han refet amb obra, incorporant maons antics i morters de reforç.
La resta d’elements, com les fusteries de llibret i les baranes, s’han netejat, reparat, tractat i pintat.