Sistema de sanejament de l’Alt Maresme, Barcelona. Espanya.

  • Ubicació: Barcelona. Espanya

El nou sistema de sanejament de l’Alt Maresme, al nord de Barcelona, consta d’una planta de pretractament, una estació de bombament, una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i els col·lectors que connecten l’estació amb l’EDAR. Els municipis que integren la xarxa de sanejament afectada són Pineda de Mar, Calella, Malgrat, Palafolls i Santa Susanna, a la província de Barcelona. El cabal mitjà tractat és de 54.000 m³/dia per a una població d’usuaris de 245.455 habitants.