Archive

Edifici d’oficines de 20 plantes sobre rasant i 9 plantes sota rasant. Les plantes destinades a oficines tenen una superfície d’entre 700 i 800 m² i les plantes destinades a estacionament tenen una superfície aproximada d’entre 900 i 1.000 m². L’edifici està situat en un solar...

La línia 9 serà la línia de metro més llarga de tota Europa, amb 48 km de recorregut i 52 estacions, travessarà la ciutat de Barcelona i dotarà d’una magnífica connexió els barris amb més demanda de transport públic de la ciutat. Aquesta línia connectarà a...

Construcció de 16 km de canonada amb diàmetre de 1.400 mm d’acer soldat helicoïdalment, amb pressió nominal de 40 atm.; 3,2 km de canonada amb diàmetre de 400 mm d’acer soldat helicoïdalment, amb pressió nominal de 40 atm.; una estació de bombament amb quatre bombes d’impulsió de...

Està formada per les actuacions següents: • Presa. • Sobreeixidor. • Desguàs de fons i preses. • Estació de bombament i transvasament. • Reposició de la carretera d’accés a Lechago. • Vials interns. • Edifici d’administració. • Mesures correctores d’impacte ambiental. • Protecció contra l’erosió. • Redacció del pla d’emergència. Presa sobre el riu Pancrudo, a...

El nou sistema de sanejament de l’Alt Maresme, al nord de Barcelona, consta d’una planta de pretractament, una estació de bombament, una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i els col·lectors que connecten l’estació amb l’EDAR. Els municipis que integren la xarxa de sanejament afectada són...